องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเสีย ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียและกรมราชทัณฑ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายเชาวน์ นกอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสียศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเสียระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับกรมราชทัณฑ์” โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว

ที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียในเรือนจำทั่วประเทศ และเห็นว่าเรือนจำส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการจัดการน้ำเสีย เนื่องจากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือมีปริมาณน้ำเสียเกินกว่าความสามารถของระบบบำบัดในเรือนจำ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทั้งภายในเรือนจำและบริเวณชุมชนข้างเคียง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากไม่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

กรมราชทัณฑ์จึงประสานงานขอความอนุเคราะห์จากองค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญด้านการจัดการน้ำเสียในภาพรวมของประเทศ เพื่อขอรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งทางองค์การจัดการน้ำเสียได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

อจน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564

อจน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยผู้บริหาร อจน. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบัง

อ่านรายละเอียด »

นายนิพนธ์ บุญญามณี (มท.2) เปิดเกิจกรรม ”วิถีใหม่ประหยัดน้ำกับ กปน.” เพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนซื้อสินค้า-อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่มีสลาก กปน.รับรองช่วยประหยัดจริง ได้หลายต่อ ทั้งได้สินค้าดีมีคุณภาพ ช่วยเซฟประหยัดน้ำ รักษ์ทรัพยากรน้ำยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเกิจกรรม ”วิถีใหม่ประหยัดน้ำกับ กปน.” เพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนซื้อสินค้า-อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่มีสลาก กปน.รับรองช่วยประหยัดจริง ได้หลายต่อ ทั้งได้สินค้าดีมีคุณภาพ ช่วยเซฟประหยัดน้ำ รักษ์ทรัพยากรน้ำยั่งยืน เมื่อเวลา 15.00 น. ว

อ่านรายละเอียด »

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent”

อ่านรายละเอียด »

องค์การจัดการน้ำเสียมอบเงิน 1 แสน หนุนโครงการ “COVID HOME CARE” ช่วยผู้ป่วยโควิดรักษาตัวที่บ้าน

องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) ร่วมกับเครือข่ายเราดูแลกัน (We Care Network) จัดทำโครงการ “COVID HOME CARE”

อ่านรายละเอียด »