องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ทำเนียบผู้บริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
นายชีระ วงศบูรณะ
Director General of Wastewater Management Authority
Mr.Chira Wongburana
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ ภมรานนท์
Deputy Director General for Operation
Mr.Virat Pamaranon

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายสุชัย เจนพจนารถ
Deputy Director General for Technical and Planning
Mr.Suchai Janepojanat

รองผู้อำนวยการบริหาร

นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล
Deputy Director for Administration
Mr.Visit Ariyavettrakun

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอธิรักษ์ บุพจันโท
Director of Engineering Department
Mr.Atirak Bupachanto

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Acting Lawyer Specialist
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นายกิตติ ธีรสรเดช
Director of Wastewater Management Department 1
Mr.Kiiti Teerasoradech

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

นางปนัดดา ภาณุทัต
Director of Fee Collection Management Department
Ms.Panadda Panutat

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข
Director of Wastewater Management Department 2
Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Director of Director General’s Office
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา
Director of Internal Audit Office
Ms.Sunpangdee Lamkitcha

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู
Director of Accounting and Finance Department
Ms.Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางบุณฑริกา สุดใจนาค
Acting Director of Organization Development Department
Ms.Boontarika Sudjainak

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา
Acting Director of General Administration Department
Mr.Anukul Laempanya

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ ภมรานนท์
Deputy Director General for Operation
Mr.Virat Pamaranon

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายสุชัย เจนพจนารถ
Deputy Director General for Technical and Planning
Mr.Suchai Janepojanat

รองผู้อำนวยการบริหาร

นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล
Deputy Director for Administration
Mr.Visit Ariyavettrakun

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอธิรักษ์ บุพจันโท
Director of Engineering Department
Mr.Atirak Bupachatho

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Acting Lawyer Specialist
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นายกิตติ ธีรสรเดช
Director of Wastewater Management Department 1
Mr.Kiiti Teerasoradech

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

นางปนัดดา ภาณุทัต
Director of Fee Collection Management Department
Ms.Panadda Panutat

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข
Director of Wastewater Management Department 2
Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Director of Director General’s Office
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา
Director of Internal Audit Office
Ms.Sunpangdee Lamkitcha

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู
Director of Accounting and Finance Department
Ms. Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางบุณฑริกา สุดใจนาค
Acting Director of Organization Development Department
Ms. Boontarika Sudjainak

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา
Acting Director of General Administration Department
Mr. Anukul Laempanya

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส​

กรรมการ

นายธงรบ ด่านอำไพ​

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
นายธีรลักษ์ แสงสนิท

กรรมการผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน

กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
นายอรรถพล เจริญชันษา

กรรมการผู้แทน

สำนักงบประมาณ
(รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์

กรรมการผู้แทน

การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ))
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน

การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))
นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)
นายชีระ วงศบูรณะ

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการ

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
นายธีรลักษ์ แสงสนิท

กรรมการผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน

กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
นายอรรถพล เจริญชันษา

กรรมการผู้แทน

สำนักงบประมาณ
(รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์

กรรมการผู้แทน

การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ))
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน

การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))
นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)
นายชีระ วงศบูรณะ