ประกาศ อจน.ที่ 61/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 61/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 60/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 60/2564 เรื่อง ประกาศราย […]