องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสมัครงาน องค์การจัดการน้ำเสีย

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 51/2564 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 38/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 36/2564 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 61/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 43/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 47/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 44/2564 เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ระดับ 7 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 27/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 17/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน