องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ/พิจารณ์ขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศ/พิจารณ์ขอบเขตงาน (TOR)

เอกสารประกวดราคา โครงการงานก่อสร้างแลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ทน.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

(ร่างวิจารณ์) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วิจารณ์ การจ้างก่อสร้างงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ เอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ เอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการสารสนเทศระบบงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การจัดการน้ำเสีย

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง (บริเวณหลังเรือนจำ) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ