ประกาศ อจน.ที่ 58/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 58/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส […]

ประกาศ อจน.ที่ 57/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 57/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 49/2564 เรื่อง เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 49/2564 เรื่อง เลื่อนวัน […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 48/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 48/2564 เรื่อง ประกาศราย […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 46/2564 เรื่อง เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการแบะแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 46/2564 เรื่อง เลื่อนวัน […]

ประกาศ อจน.ที่ 45/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 45/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ […]

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 43/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 43/2564 เรื่อง รายชื่อผ […]

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 40/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 6 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 40/2564 เรื่อง รายชื่อผ […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 37/2564 เรื่อง เลื่อนวันสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 6 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 37/2564 เรื่อง เลื่อนวัน […]

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 31/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียเชียงใหม่ ระดับ 7 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 31/2564 เรื่อง ประกาศราย […]